REGULAMIN

 

 1. Sklep Internetowy SobeRave dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
  przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne
  dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich
  miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży w ramach sklepu internetowego
  prowadzonego przez firmę SobeRave (NIP 5213536945 REGON: 523725362)
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu
  internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
  jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest
  udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego
  w przyszłości.
 3. Sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz
  przedsiębiorców.
 4. Dla potrzeb stosowania i interpretacji Regulaminu, poniższe określenia oznaczają:

  1) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93

  ze zm.);

  2) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu

  Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu
  niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

  3) Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą

  ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;

  4) Regulamin – niniejszy dokument;


  5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  6) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

  konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  7) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca

  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze
  zm.);

  8) Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza

  zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
  sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym, zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 5. Umowy zawierane w ramach Sklepu są w języku polskim.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
  postanowień niniejszego Regulaminu jest SobeRave. Dane osobowe przetwarzane są w
  celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności
  opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych
  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania
  danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług
  drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży
  produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym SobeRave, a w
  przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi
  newslettera.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do dostępu do
  treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
  przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  zajmującego się ochroną danych osobowych.


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system
  teleinformatyczny Klienta dostęp do sieci Internet;
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie
  każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
  systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i
  modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientom stosowanie
  właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 3. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej
  Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy,
  logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w
  sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą
  Sprzedawcy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami
  prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet
  zasadami.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zakazane jest dostarczanie przez
  Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym treści
  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
  prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od
  jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe
  funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
  ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne.
  Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów
  sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na
  stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej,
  reklamowej lub promocyjnej.


USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz
  Zamówienia
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez
  Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym.
  Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych
  kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie
  Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”
  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
  danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
  informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu
  Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
  Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
  pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość
  Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
  charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
  pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
  jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
  Internetowym.
 2. Sklep Internetowy ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia
  Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie może być jednak złożone
  przez Klienta i Umowa Sprzedaży może być zawarta także na inne prawem
  przewidziane sposoby i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty
  elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
  polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
  przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
  wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na
  stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Obowiązuje następująca procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie
  internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

  1) zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim

  złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym;

  2) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
  Sprzedawcą;

  3) utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy

  Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
  Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której
  mowa w pkt 2 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
  zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
  Sprzedaży:
  1) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  SobeRave Marta Markiewicz
  58 2490 0005 0000 4530 9507 2812 IBAN: PL58 2490 0005 0000 4530 9507 Kod SWIFT banku: „ALBPPLPW” 
  2) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą 
 2. Termin płatności:
  1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
  albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;


KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
  informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  odbiór osobisty lub przesyłka kurierska.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie
  danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W
  przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
  najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych.
  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
  kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
  Sprzedawcy.
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży.


REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad
  fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest
  pełnowartościowy. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy
  z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu
  Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego
  Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
  Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany
  produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na
  niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu
  rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od
  dnia wydania produktu Klientowi.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy
  reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu.
  Zaleca się dokładne opisanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
  reklamacji, w szczególności rodzaju i daty powstania wady rodzaju wady, żądania
  Klienta w tym zakresie – żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z
  Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
  Sprzedaży – oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
  przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe wymagania mają
  charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
  pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo
  złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
  obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
  kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
  niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
  otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej .
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
  Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany w pkt 6.1 powyżej.


DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w
  tym Usługobiorców korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania
  zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na
  poniższych podstawach prawnych:

  1) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna

  przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym

  ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania
  danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w

  przypadku założenia przez Usługobiorcę takiego konta) oraz zapewniania innych
  funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale 3 Regulaminu
  w ramach zawartej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust.

  1 lit. b RODO);

  5) rozpatrywania reklamacji Usługobiorców dotyczących usług świadczonych drogą

  elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  6) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z

  realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Usługodawcy (np. za
  pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu),
  co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna
  przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  7) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na

  odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami
  Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi
  prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania
  danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w

  celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna
  przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  9) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie

  uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
  ust. 1 lit. f RODO);

  10) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu

  przez Usługobiorców, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także
  rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego
  pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa
  prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  11) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i

  wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i
  preferencji konkretnych Usługobiorców, co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  12) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes

  Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  13) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i

  rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca
  2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r.
  o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO);

  14) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby

  wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na
  Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes Usługodawcy
  (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  15) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera –

  jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji
  handlowych drogą elektroniczną;
 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartych
  Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres
  świadczenia usług Sklepu przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług
  drogą elektroniczną, a ponadto:

  1) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych

  powyżej;

  2) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił

  Usługodawcy lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym
  Usługobiorca) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej;

  3) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w

  szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków
  związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  4) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcy przed organami

  administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych
  osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim
  spoczywających;

  5) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i

  udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z
  zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;

  6) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia

  sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;

  7) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji

  (stwierdzonej przez Usługodawcy) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za
  zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 5. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Usługobiorcy, prawo skorzystania
  ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj.
  prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania,
  usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a
  także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach
  przewidzianych w przepisach RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcy w celu realizacji
  prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), każdemu Klientowi (w tym Usługobiorcy) przysługuje prawo do wniesienia
  sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną
  sytuacją.
 7. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
  prowadzeniu marketingu bezpośredniego Usługodawcy, w tym profilowania, będą
  przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę
  przetwarzania. Klientowi (w tym Usługobiorcy) przysługuje prawo złożenia
  sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu
  bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 8. W przypadku przetwarzania przez Usługodawcy danych osobowych za zgodą
  wyrażoną przez Klienta (w tym Usługobiorcę), każdej osobie przysługuje prawo
  wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed
  cofnięciem zgody.
 9. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

  1) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia

  i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy
  sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres
  zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu.
  Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia
  zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania
  numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy
  towaru za pośrednictwem kuriera,

  2) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w

  celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na
  odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres
  zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych
  informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu
  od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może
  uniemożliwić zwrot należności,

  3) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w

  celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę
  niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
  numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi
  Usługodawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

  4) pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
 10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje
  prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do
  organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
  niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego
  Regulaminu:

  1) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu

  internetowego oraz

  2) Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na

  podany przez niech adres.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, zawierać będzie zestawienie zmian
  wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni
  od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Usługobiorca posiadający Konto nie
  wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym
  fakcie Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania
  powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy
  prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) i przepisy ustawy o prawach konsumenta z
  dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na
  podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa
  jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma
  miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:
  a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym
  konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
  b) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw
  z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić